අපි භාවනා කරමු 01 අපි භාවනා කරමු 02 (ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරමු)


වාසනාවන් මට කළණමිතුරන් ඇසුර නිකෙළෙස් මුනි තෙපුල්


සැපසතුට නැති කරන දුක හදන බන්ධන ජාතක කථා ඇසුරින් සිදු කළ අනුශාසනා


මහා විහාර දේශනා
මිණි මුතු ඔවදන්

ශීල විශුද්ධිය චිත්ත විශුද්ධිය


දිට්ඨි විශුද්ධිය කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය


මග්ගාමග්ගඤාණදස්සන විශුද්ධිය පටිපදාඤාණදස්සන විශුද්ධිය


ඤාණ දස්සන විශුද්ධිය සදහම් ග්‍රන්ථ (pdf)

Copyright 2010 - All Rights Reserved.
FalknerPress Template by Blogger Templates. Original Design by CamelGraph.

tumblr page counter